AVRUPA BİRLİĞİ HİBELERİ

AVRUPA BİRLİĞİ HİBELERİ Avrupa Birliği Hibe kaynakları programı, aday ülke konumunda olan ülkemize üyelik yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve AB Müktesebatını üstlenebilmesi konusunda yardım etmek için AB tarafından katılım öncesi mali yardım sağlanmak istenmektedir. Bu çerçevede Düzey 2 bölgelerin de gelişmişlik farklarını azaltmak ve kapasite geliştirmek üzere tasarlanmış, AB eş nansmanı ile desteklenen bütüncül bir bölgesel kalkınma programıdır. Bu kalkınma Hibeleri üç başlık altında programlanmıştır.
1-Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı
2-Küçük ve Orta Boy İşletmeleri Hibe Programı
3-Küçük Ölçekli Altyapı Hibe Programı

Küçük ve Ortaboy İşletmeler Hibe Programı (KOBİ)
Üç ayrı hibe Programından biri olan KOBİ Hibe Proğramında, KOBİ sektörünün yetersiz performansı, bölgeler arasındaki farklılıklar, sektörün gelişememesi, yatırım eksikliği, eski üretim yöntemleri, yeni teknolojiye ulaşım eksikliği, işgücü niteliği, kredi, yatırım sermayesi ve yabancı pazarları anlama zayıığı, Yeni pazar olanaklarının geliştirilmesi gibi faktörler KOBİ’lerin rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir. Bahsedilen eksikliğin giderilmesi için, AB hibe kredileri, genel ve özel olarak iki amaca hizmet etmek üzere proğramlandırılmıştır. Genel Amaç; dört farklı Düzey 2 bölgesinde bütüncül bölgesel kalkınma politikası uygulanması konusunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine destek sağlanmasıdır. Bu kapsamda aşağıdaki hususlar hedef alınmıştır: 1-Ekonomik ve sosyal uyum tedbirleri altında desteklenmek üzere Ön Ulusal Kalkınma Planında hedeenen öncelikli bölgelerden dördünün ekonomik gelişmelerine katkı sağlanması, 2- Merkezi ve bölgesel düzeyde proje uygulama kapasitesinin artırılması. Özel Amaç; özellikle küçük ve mikro işletmeler olmak üzere tarımsal ürün işleme, imalat ve hizmet sektörlerinde, hedef bölgelerde özel sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikli projeler üretip uygulayarak KOBİ’lerin kapasitesinin geliştirilmesidir. Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) Hibe Programı çerçevesinde öngörülen hibe tutarı, 24.500.000 Avro’dur. Sözleşme Makamı, mevcut fonların tamamını kullandırmama hakkını saklı tutar. Hibe Tutarı: Bu program çerçevesinde verilecek hibeler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır: Asgari tutar: 10.000 Avro - Azami tutar: 100.000 Avro Kimler Başvurabilir:  Hibe almaya hak kazanabilmek için, Başvuru Sahipleri  belirtilen koşullara uymalıdır: 
1-İlgili program bölgesinde yasal olarak kayıtlı ve faal olması. 2-Küçük ve Orta  Boy İşletme olması, 
3-)Öz sermayesinin en az %90'ının özel sektöre ait olması
4-)Merkez ofislerinin veya faaliyet gösteren bazı üretim tesislerinin belirlenen Program Bölgeleri içerisinde bulunması
5-)Vadesi dolmuş ve ödenmemiş hiç bir eski borcunun veya sosyal kesinti veya vergi ödemesi veya temerrüde düşmüş kredi borcunun olmaması
6-)Hibe başvuru tarihine göre; bir önceki malı yılda kar etmiş olması (bu kriter yeni kurulan işletmelere uygulanmaz)
7-Hibe talebinde bulundukları projeye benzer büyüklükteki projeleri yönetme konusunda deneyim sahibi olmaları ve bu tür projeleri yönetme kapasitesine sahip olup olmadıklarına dair bilgi verebilmeleri.
8-Projenin hazırlanmasından ve yönetiminden doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi.
9-Uygunluk bakımından, işletmenin Teklif Çağrısı ilanından en az iki ay önce kurulmuş olması.
10-Bir projenin süresi 12 ayı geçemez.

Projeler Hangi Faaliyet Alanlarını Kapsar,

1-Bir yatırım projesi, ekipman satın alımını, makine ve bununla ilgili yatırımı, maddi olmayan yatırımları, yazılım, donanım, ve lisans anlaşmalarını, ekipmanın nakliyesini, montajını ve satın alınan ekipmanla ilgili diğer işleri,satın alınan ekipmanın gerektirdiği yapı işlerini ve bina rehabilitasyonunun sağlanmasını içerir. 
2-AR-GE, yenilikçilik, teknoloji transferi ve bilgi teknolojisi ile ilgili yatırımlar; uluslararası teknik ve kalite standartlarına göre kalite sertikasyonu temini veya temiz teknolojilerin teşviki için gerekli yatırımlar; modern üretim teknolojilerinin devreye sokulması için yatırımlar, 
3-Mevcut KOBİ’lerin de üretim kapasitelerini genişletme ve modernize etmelerinin yanısıra yeni üretim birimleri için yatırım; tarımsal ürün işleme ve tarım ürünleri toptancılığı da dahil olmak üzere, tarıma dayalı sanayinin tüm alt sektörlerine yatırım desteğİ, 
4-Bir kapasite geliştirme projesi olarak: iş planı hazırlanması, pazarlama ve pazar geliştirme, ürün tasarımı ve geliştirme, yeni teknolojiler, kalite güvence ve sertika sistemlerinin kurulması, yönetim ve organizasyonda iyileştirme, nans yönetimi, pazar araştırması, pazarlama ve reklam stratejisi, nans kaynaklarına erişim, insan kaynakları gelişimi ve personel eğitimi gibi KOBİ’nin ticari rekabet gücünü etkileyen belli başlı konularda profesyonel danışmanlık ve rehberlik hizmetleri için hibe verilebilir. Bir Başvuru Sahibi sadece bir proje tekli sunabilir. Bir Başvuru Sahibi tarafından alınan hibe toplamı 100.000 Avro’dan fazla olamaz. El yazısı ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır:

Başvurular kapalı zarf (mühürlü zarf) içinde, taahhütlü posta yoluyla, özel kargo şirketi ile veya elden teslim edilmelidir. 

Avrupa Birliği Destek Kalemleri:

Eğitim Destekleri
Ar-Ge ve patent destekleri
Kira Destekleri
Demirbaş Destekleri
Reklam ve Tanıtım Destekleri
Marka Tescil Destekleri
Et Üreten / Üretecek Tesisler
Süt Üreten / Üretecek Tesisler
Meyve ve Sebze Üreten / Üretecek Tesisler
Su Ürünleri Üreten / Üretecek Tesisler
Tüm Tarım +Hayvancılık İş Geliştirme ve Yeni İşletme Projeleri
Program içeriğine göre değişmek kaydıyla yukarıdaki tüm kalemleri içerir